REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.brilas.pl. Sprzedającym jest firma Firma Jubilerska Kłosok s.c. z siedzibą w Rybniku .

Informacje o Sprzedawcy

Firma Jubilerska Wojciech Kłosok
ul. Gliwicka 16
44-200 Rybnik, Polska
telefon: +48/32/ 4224518
fax: +48/32/ 4238355
NIP: 642-258-77-69

REGON: 276278916

Santander Bank Polska S.A.

Swift code: WBKPPLPP

nr konta PLN: 44 1090 2590 0000 0001 4332 7181

nr konta EURO: PL 43 1090 2590 0000 0001 4348 3563

zwany w niniejszym regulaminie także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać pod numerami telefonów :+48 32 4224518 lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: [email protected],  a w sprawach reklamacji i zwrotów: [email protected]


§ 1 DEFINICJE

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

 2. Klient  (Kupujący, Konsument)  - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej  13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. Roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). 

 3. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.brilas.pl    oraz korzystająca z subskrypcji Newslettera.

 4. Użytkownik - każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

 5. Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;

 6. Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym brilas.pl. 

 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

 8. Przedmiot  transakcji -  Towary  wymienione  i  opisane  na  stronie  internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający_zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  poinformowania  Kupującego  o  zaistniałej  sytuacji telefonicznie lub drogą mailową. 

 9. Towar – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego brilas.pl. 

 10. Umowa Sprzedaży  - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną). 

 11. Sklep  Internetowy  (Sklep,  Sklep  Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem brilas.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Towar.

 12. Koszyk - forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu.

 13. Strona – Sprzedający i Klient 

 14. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem brilas.pl.

 15. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

 2.  Sklep internetowy brilas.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

 3.  Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

 4.  Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu towarów bez wad.

 5.  Przedmiotem działalności Sklepu internetowego  brilas.pl   jest sprzedaż detaliczna biżuterii gotowej za pośrednictwem sieci Internet. Szczegółowe dane poszczególnych Towarów znajdują się w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej.

 6. Wszystkie towary oferowane w sklepie  brilas.pl   są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym  brilas.pl  jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

  • Imię

  • Nazwisko

  • Adres e-mail

  • Hasło

  • Powtórz hasło

 4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zobowiązany jest podać dodatkowo:

  • Nazwę firmy

  • NIP

 5. Opcjonalnie przy dokonywanej rejestracji, można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera o promocjach i nowościach w sklepie na adres mailowy podawany przy Rejestracji. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza zamówienia zostaje określony sposób wysyłki. W zależności od kwoty zamówienia wysyłka może być darmowa, lub płatna. Szczegóły dotyczące płatności za wysyłkę znajdują się w pkt.3 § 5  działu Koszty i Termin Wysyłki.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych  www.brilas.pl    są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 

 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową www.brilas.pl  

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 

 4. Zamówienie  jest  skuteczne,  jeśli  Kupujący  prawidłowo  wypełni  formularz  zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail. 

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

 6. Informacje o towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

 8. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie www.brilas.pl . Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego  www.brilas.pl    bez uprzedniej rejestracji.

 9. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

 10. Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 11. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Towary, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.

 12. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się więc wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 13. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupujący. Klient może również odebrać zamówiony towar w salonie.

 14. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

 15. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w  związku  z realizacją  Zamówienia.  W  wypadku  udzielenia  zgody,  Kupujący  ma  prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

 16. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu  składania  kolejnego  Zamówienia.  W  tym  celu  Kupujący  powinien  podać  login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego  adres  e-mail.  Hasło  jest  ciągiem  znaków  ustalanych  przez  Klienta.  Hasło  Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 

 17. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 

 18. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych towarów.

 19. Kupujący może wycofać lub zmodyfikować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 324224518 lub e-mailem, pod adresem [email protected].

 20. Nie jest możliwe dokonanie anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany. Powyższe nie dotyczy sytuacji obioru Towaru w salonie firmowym. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zakupu aż do chwili przyjęcia Towaru.

 21. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

 22. Czas  rozpoczęcia  realizacji  zamówienia  pokrywa  się  z  momentem  wpływu  wpłaty na  rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia lub po otrzymanie gotówki w salonie firmowym.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze. 

 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia . Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 9 do 18 w dni robocze. W przypadku nie zastania Kupującego, zostawione zostaje awizo. W niektórych przypadkach, po nieudanej próbie doręczenia paczki przekazywane są do najbliższego dla Kupującego, punktu odbiory paczek firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w Salonie Firmowym Sprzedającego .

 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 5. Przesyłki krajowe powinny dotrzeć do Kupującego następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

 6. W przypadku zakupów na kwotę 150,00 zł brutto i powyżej, koszty dostawy ponosi Sprzedający.

 7. Koszty dostawy w przypadku zamówień poniżej kwoty 150,00 zł wynoszą 15,00 zł brutto. Wysyłka jest darmowa od 150 zł brutto.

 8. Każda dostarczona przesyłka musi być osobiście sprawdzona w obecności dostawcy przez odbierającego lub przez niego upoważnionego.  W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy sporządzić protokół z dostawcą i niezwłocznie skontaktować się z infolinią sklepu  brilas.pl    Jest to jedyna możliwa droga do dochodzenia roszczeń z tytułu widocznych uszkodzeń zaistniałych podczas transportu. Zaleca się wykonać zdjęcia uszkodzeń w obecności dostawcy i zachować dla celów dowodowych. 

 9. Jeżeli podczas oględzin otrzymanego produktu okaże się, iż towar nie ma śladów uszkodzeń, ale nie jest zgodny ze składanym zamówieniem, należy pokwitować odbiór towaru od dostawcy, zabezpieczyć je przed uszkodzeniem i kradzieżą oraz niezwłocznie zgłosić sprawę na infolinii sklepu brilas.pl    oraz złożyć reklamację pisemnie na adres e-mail  [email protected]brilas.pl  . Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć produkt zgodny z zamówieniem jak najszybciej i odbierzemy towar niezgodny z zamówieniem. 

 10. Kupującemu przysługuje 7-dniowy termin zgłoszenia uszkodzeń powstałych podczas transportu, które były niewidoczne mimo dokonania rzetelnych oględzin zewnętrznych.

 11. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Klient był usatysfakcjonowany.

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

 • Za pośrednictwem PayU – wpłata na rachunek bankowy sklepu  brilas.pl   pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru,

 • płatność gotówką – przy odbiorze osobistym,

 • przelewem bankowym - na konto naszej firmy: Firma Jubilerska Wojciech Kłosok Santander Bank Polska S.A. nr konta: 44 1090 2590 0000 0001 4332 7181

 1. Kupujący dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 3. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w podpunkcie „a” punktu 2 brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Towaru.

 4. Kupujący ma możliwość dokonania wyboru sposobu zapłaty za zamówiony towar w Sklepie. Sprzedawca będąc otwartym na potrzeby Kupującego, może prowadzić z nim indywidualne uzgodnienia dotyczące sposobów zapłaty.

§ 7 GWARANCJE I REKLAMACJE

 1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

  • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

 4. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

  • żądać wymiany produktu na wolny od wad;

  • żądać usunięcia wady

 5. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

 8. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

 9. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 5 a) lub b) może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 10. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 11. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

 12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

 13. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

 14. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 15. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 16. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

 17. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

 18. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

 19. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 20. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

 21. Adresem reklamacyjnym jest:  Firma Jubilerska Wojciech Kłosok , ul. Gliwicka 16, 44-200 Rybnik

 22. Konsument od dnia 15.02.2016 może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

  Chcąc skorzystać z dodatkowej możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: 
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Celem funkcjonowania platformy ODR jest umożliwienie bezstronnego, pozasądowego, skutecznego i szybkiego rozstrzygania sporów przez Internet pomiędzy Konsumentem i przedsiębiorcą, które dotyczą zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 23. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] bądź też listownie na adres: Firma Jubilerska Wojciech Kłosok , ul. Gliwicka 16, 44-200 Rybnik

 2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

 3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

 4. Zgodnie z prawem konsument ma obowiązek zwrócić towar kompletnyz oryginalnymi metkami i bez cech używania go.

 5. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 6. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

 8. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu .

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 11. Zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta,  Towary wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące jego zindywidualizowanym potrzebom nie podlegają odstąpieniu od Umowy. Produktami takimi są Towary wykonane na indywidualne zamówienie Konsumenta i według jego projektu oraz Towary niewystępujące w standardowej ofercie brilas.pl. Towary  o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Kupującego tj. ściśle związanych z jego osobą nie podlegają zwrotowi.

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający. 

 2. Wszelkie dane , które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie Konsumenta bez większego trudu i nakładu środków, będą chronione przez sklep zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie. 

§ 10 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.brilas.pl następujące Usługi Elektroniczne:

  • założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym;

  • umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz;

  • Newsletter.

 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym oraz świadczenia Usługi Newsletter zawarte są na czas nieoznaczony.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

 5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.brilas.pl  poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub pisemnie na adres: Firma Jubilerska Wojciech Kłosok, ul. Gliwicka 16, 44-200 Rybnik

 8. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]  lub pisemnie na adres: Firma Jubilerska Wojciech Kłosok , ul. Gliwicka 16, 44-200 Rybnik

 10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

 11. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

 12. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.). 

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 3. Sprzedający zastrzega  sobie  prawo  wprowadzania  zmian  do  niniejszego  Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.